Μενού

Είσοδος

ΟΔΗΓΙΕΣ

Χρήσιμες οδηγίες για τη σελίδα. Πατήστε ΕΔΩ

Aρθρα

---- Διαπολιτισμικές Εκδηλώσεις -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Interreg IIIA-´Ελλάδα-Βουλγαρία

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ

Περιφερειακή Στρατηγική Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Interreg IIIA/Phare CBC Ελλάδα-Βουλγαρία

Κωνσταντίνου Σ. Ναλμπάντη, Κολωνία
konstantin.nalbantis@t-online.de,
www.kn-megalexandros.gr

Είθε Στη Θεσσαλονίκη την 10.05.08 να έχει γίνει σωστή και κυκλική διάγνωση, έστω και αν ερχόμαστε και πάλι καθυστερημένοι και για την συνεργία της Ελλάδας σε πολλαπλές και διαφορετικές κοινές βαλκανικές επενδύσεις, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον σκληρό ανταγωνισμό και με τη φιλοσοφία να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και στη δική μας Πατρίδα.. Ως εκ τούτου ευχόμαστε καλή επιτυχία στις θετικές παροτρύνσεις.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Όλοι οι δρόμοι για την Ευρώπη οδηγούν διαμέσου της Παιδείας και ενεργής συμμετοχής στην ευρωπαϊκή διαδικασία ένωσης και την ισχυροποίηση της συνείδησης μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και αυτό βέβαια θα πει τη δυνατότητα δράσης των πολιτών και πολιτικών με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά για ενδιάμεσο συμμετοχικό διάλογο Partizipation και συμμετοχή στην ανοικοδόμηση μιας μαζί αναπτυσσόμενης Ευρώπης σε ποικιλία ενωμένη και πλουτιζόμενη διαμέσου της μεγάλης πολιτιστικής ποικιλίας.

Η ευαισθητοποίηση, η δράση και η συμμετοχή προκαλούν και ανοικοδομούν αναγνωρισμένες κοινές αξίες μιας κοινής ιστορίας και πολιτισμού, που προωθεί αμοιβαία κατανόηση των ευρωπαίων πολιτών και εκτιμά την πολιτιστική διαφοροποίηση καθώς επίσης συμβάλλει στο διαπολιτισμικό Διάλογο, που καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνίας με τις χώρες των Βαλκανίων ή με τις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής γειτονίας και επίσης με υποστήριξη για πρωτοβουλίες πολιτικό- κοινωνικών οργανισμών .

Κατά την έποψη της επιτροπής η συμβολή που θα μπορούσε να προσφέρει ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι και η πραγματοποίηση στόχων οικονομικού χαρακτήρα.
Η οικονομία της γνώσης έχει ανάγκη προσώπων ικανών να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να αντλούν οφέλη απ΄ όλες τις πιθανές πηγές καινοτομίας.

Βέβαια εκδηλώσεις με αποτέλεσμα μεγάλης επίδρασης δημοσιότητας, όπως γιορταστικές αναμνήσεις, απόδοση βραβείων και συνδιασκέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης
περαιτέρω μελέτες, έρευνες και δημοσκοπήσεις, πληροφόρηση, μέσα διάδοσης, που αφορά τους Βαλκανικούς εταίρους μας, δραστηριότητες, καλής γειτονίας και φιλίας που δεν πρέπει να προσκρούουν και να έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 93/7 ΕΟΚ, από παραλείψεις δικές μας γεγονότων των δύο πολέμων.


ΟΙ ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΤΕΣ συνεργίες με Ευρωπαίους εταίρους μας.


Όσο για την μεταφορά τεχνολογικών γνώσεων στη Χώρα, συνεργίες, επιχειρήσεις, τουρισμός και επίσης για την υγεία και ανάπαυση του εντόπιου πληθυσμού, απαιτείται προώθηση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και σε σχέση με το EUREGIO, Interreg και είναι ανάγκη μιας δραστικότερης προώθησης και συμμετοχής. Εδώ χρειαζόμαστε συνεργίες σε μικρές συνοριακές επιχειρήσεις, ιαματικές πηγές και λουτρά και των δύο χωρών, όπου προωθούνται συγχρόνως και τα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα.
Στις επενδύσεις μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων στις γειτονικές βαλκανικές χώρες των εταίρων μας, σκοπός πρέπει να είναι η χρησιμοποίηση χαμηλών ημερομισθίων, ώστε να γίνουν οι αυτόνομες ελληνικές ή συνεργατικές εταιρείες ανταγωνιστικές στη διεθνή Αγορά και επίσης με αυτό να διατηρήσουν το εργατικό και υπαλληλικό δυναμικό ακέραιο στην Ελλάδα.
Επίσης χρειαζόμαστε την ποιοτική αναβάθμιση και της εργατικής αγοράς για να επεκτείνουμε την αγορά εργασίας στις συνοριακές περιφέρειες και απανταχού των ευρωπαίων εταίρων μας.

Μην ξεχνάμε τα λάθη με τους Έλληνες μετανάστες της Γερμανίας, που μετέφεραν αντιπαραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα και έχτισαν τις απελπιστικές τσιμεντοπόλεις, αντί να επενδύσουν τα χρήματα στην μόρφωση, μόρφωση και την τεχνική, επαγγελματική και επιμόρφωση των παιδιών τους.

Μην ξεχνάμε, ότι μόνο η ισότιμη, ισόνομη, ειλικρινή συνεργία, συμμαχία, σύμπραξη και συμμετοχή και αλληλοκατανόηση μπορεί να επιφέρει παραγωγικά αποτελέσματα.

Πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι μπροστά από εκατονταετηρίδες χρόνια νικηθήκαμε από τους Ρωμαίους με την ελληνική γλώσσα μας, και πρέπει εδώ και τώρα οι υπεύθυνοι και οι επιχειρηματίες να μάθουν και τις γλώσσες άλλων ευρωπαίων εταίρων μας.

Εδώ έχουμε ένα πλατύ πεδίο προώθησης δράσης παιδιών που σπούδασαν σε γειτονικές χώρες και παιδιά γειτονικών χωρών που σπούδασαν στην Ελλάδα, ώστε να προωθήσουν μια πολυπλησμική, πολιτιστική επικοινωνία και κατανόηση.
Τα πολλαπλά προβλήματα με τους γείτονές μας διαιωνίστηκαν με την αδικαιολόγητη παράλειψη έγκαιρων επεμβάσεων των πολιτικών μας, που δεν επιτρέπεται και τώρα να δρούμε με παραλείψεις.

Υπενθυμίζω, ότι δεν πρέπει να είναι κύριο μέλημά μας κάθε φορά το γιορταστικό φαγοπότι, χοροεσπερίδες και οι φιλοφρονήσεις, των πολιτικών και των πολιτικοποιημένων ανθρώπων με τους γείτονές μας, αλλά και η βασική επιδίωξη του άρθρου 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους ( βλέπε πράξεις και τροποποιήσεις) .

Πρέπει να προωθήσουμε την διοικητική συνεργασία για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών με φιλικό διακανονισμό, και ενδεικτικά αναφέρω τους δύο πολέμους με τη Βουλγαρία, και τι πρέπει να πράξουμε τώρα για την επιστροφή πολιτιστικού αγαθού και εφαρμογή του μέτρου, που εφαρμόζουν κατά κανόνα και άλλες χώρες, όσο ακόμα είναι νωρίς για να μην υποφέρουν οι επόμενες γενιές από παραλείψεις και πάλι του παρελθόντος. ,. ( Ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002, 3911/92,93/7, Επίσημη εφημερίδα C 032, 05.02.2002), COM (2005) 675 .
Κατάλογος των κεντρικών αρχών που όρισαν τα κράτη μέλη σχετικά με την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους, που δημοσιεύτηκε σε εφαρμογή του άρθρου 3 της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ.
Επίσημη εφημερίδα C 180, 26.6.2001.
Επίσημη εφημερίδα C 130, 4.6.2003.
Επίσημη εφημερίδα C 212, 21.8.2004.
τελευταία τροποποίηση 7.3.2007

Κωνσταντίνος Σ. Ναλμπάντης
βλέπε και Τριεθνές Γερμανίας προηγούμενα άρθρα μου

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση και μετάδοση με κάθε τρόπο αρκεί να αναφέρεται πηγή και LINK. konstantin.nalbantis@t-online.de, www.kn-megalexandros.gr,

Πηγή:

Σχόλια

>> Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα κάθε είδους σχόλια.
>> Πρέπει να είστε μέλος για να Δημοσιεύστε ένα σχόλιο